1997.234.1

Audio cassette of a BBC Radio programme with Dr John MacInness talking to Hugh MacLean and Donald Archie Kennedy about Donald Sinclair of Balephuil recorded in 1995.

BBC Radio programme broadcast in 1995 with Dr John MacInnes of the Scottish School of Studies talking to Hugh MacLean and Donald Archie Kennedy about the life and songs of Donald Sinclair (Dhòmhnall Chaluim Bhain) of Balephuil, with extracts of previous recordings of Domhnall Chaluim Bhain singing his own songs and talking about Captain Donald MacKinnon and the Great China Tea Race, second sight, curses and healing powers.
BBC program Rèidio air a chur a mach ann an 1995 le Dotair Iain Mac Aonghais a Sgoil Eòlais na h-Alba a bruidhinn ri Eòghann Mac ’illeathainn agus Dòmhnall Èairdsidh Mac Ualraig mu beatha agus òrain Dhòmhnaill Chaluim Bhàin a Baile Phuill, le giorradan seann clàran de Dòmhnall Chaluim Bhàin a’ seinn òrain, a’ bruidhinn mu ’n Sgiobair Dòmhnall Mac Fhionghainn agus an Reis Mhòr an Ti Shina, an dath shealladh, guidheachan agus comas leigheis.

Object Details

Other Number: AC26
Normal Location: Bookshelves: audio cassettes
Current Location: normal location

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *