1997.232.8

Audio cassette recording of Mabel Kennedy singing Gaelic songs.

Mabel Kennedy sings 13 Gaelic songs: A – (1) IS TIM DHOMH DUSGADH, (2) MOCH`S MI`G EIRIGH, (3) A FHLEASGAICH AN FHUILT CHRAO BHAICH, (4) AIR ALLBAN THA MI, (5) NA CNUIC `S NA GLINN, (6) AIR A CHILLE THA MO RUN, (7) A TIUGAINN LEAM IS AMHAIRC AIR; B – (8) THUG MI MO LAMH, (9) TOGAIBH FONN, (10) O CAIT BHEIL AITE, (11) GUR CIANAIL IS DUILICH, (12) AN TEID THU LEAM, (13) O FAILT ORT FHEIN.

Object Details

Other Number: AC13
Normal Location: Bookshelves: audio cassettes
Current Location: normal location

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *