1997.232.7

Audio cassette recording of Gaelic hymns and psalms.

Gaelic psalms and hymns from Tiree. A – (1) SALM 23:1-6 IS E DIA FEIN, (2) SALM 36:7-10 O DHIA IS PRISEIL, (3) SALM 40:1-4 DH`FHEITH MI LE FOIGHID, (4) SALM 103:1-4 O M`ANAM BEANNAICH, (5) SALM 121:1-8 MO SHUILE TOCAM SUAS, (6) LAOIDH 53:1-3,7-8 BIODH MISNEACH AIG LUCHD-MUINNTIR CRIOSD, B – (7) RI TAOBH SHILOAM No1, (8) DIA A THUG GU BITH – No6, (9) MADUINN TH`AIR EIRIGH No15, (10) O` CIA CAOMH AR CARAD IOSA No30, (11) EOLAS NAM BEANNACHD No35, (12) THOIR DHOMH AOIBH No37.

Object Details

Other Number: AC12
Normal Location: Bookshelves: audio cassettes
Current Location: normal location

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *