1997.232.12

Audio cassette recording titled `Tir a` Mhurain`.

Norman MacKinnon sings 13 Gaelic songs: A – (1) ORAN MANITOBA, (2) AN EALA BHAN, (3) CLACHAN MO GHAOIL, (4) AN TIRE IOSAL LURACH, (5) RI TAOBH LOCH TATHA, (6) AIRIDH A` CHULCHINN, (7) A` CHOILE GHRUAMACH. B – (8) LAN-NAN-CRUACHAN, (9) MO GHLEANNAN TAOBH LOCH LIOBHANN, (10) A` CHAILIN MHAISEACH DHONN, (11) A PHEIGI, A GHRAIDH, (12) MAIRI BHOIDHEACH, (13) LA INBHIR LOCHAIDH.

Object Details

Other Number: AC17
Normal Location: Bookshelves: audio cassettes
Current Location: normal location

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *