1997.232.11

Audio cassette recording titled `Na Tirisdich a Seinn`.

Sixteen Gaelic songs sung by Lachie MacFarlane, Margaret Campbell and Donald Campbell: A – LACHLAINN MACPHARLAIN: (1) O`S MEIRG THA`N DIUGH, (2) TOGAIBH FONN A CHOTA, (3) MAIGHDEANN UR, (4) GUN SEINN MIN DUAN SEO, (5) GUN DEAN MIN DUAN SEO, (6) A MHAIGHDINN OG NACH EISD THU, (7) THUGAIBH AIR NIGHEAN DONN. B – MAIREAD CHAIMBEUL: (8) O SEINNIDH MI MO DHUANAG, (9) HON TIR IOSAL UIRACH. DOMHNALL CAIMBEUL: (10) A GHRUAGACH A` CHUIL SHNIOMHANAICH, (11) AIR MADAINN DIARDAOIN, (12) SEINNIDH MI MO DHUANAG, (13) `S TRUAGH NACH DH` FHUIRICH MI, (14) A CHALUM BHIG, (15) CEUD FAILT AIR GACH GLEANN, (16) BIDH MI NIS.

Object Details

Other Number: AC16
Normal Location: Bookshelves: audio cassettes
Current Location: normal location

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *