Dates: 1930s

1 2 3 122

2017.40.1

The bible in Gaelic titled “Tiomnadh Nuadh”, 1901. Tiomnadh Nuadh are Tighearn agus ar Slanuighir Iosa Criosd, air a Tharruing o’n ghreugais chum Gaelic Albannaich agus air a chur a mach le h-ughdarras ard-sheanaidh Eaglais na h-Alba.

Hardback book of extracts from the Bible translated into Gaelic. On the inside front cover is written in ball-point pen “Bhuineadh an leabhar seo do Dhonnchadh is Eilidh Dhòmhnallach, Bail’ Ùr, Bail a’ Phuill, Eilean Thiriòdh. Fhuair mi e anns an t-seann bhàthaich aca air deireadh an t-samhraidh seao chaidh.” Signed “Ailean Bòideach, 11 na de’n Ghiblean 1981”.

2017.35.13

Black & white photograph of a group of 8 pupils and teachers on a beach around 1950. Archie MacIntyre, Gott, is standing at the back left. Front right are brothers Alistair and John MacNeill, Hynish. On the far right is Sarah MacDonald, headteacher at Balemartine School.

1 2 3 122