Dates: 1820s

1 7 8 9

1997.72.1

Photocopied extract from `Oighreachd agus Gabhaltas`: `Aimhreit an Fhearainn an Tiriodh, 1886` by Prof. Donald Meek.

Paper about the land agitation on Tiree in the 1880s, in particular the disturbances centring on Greenhill, the arrival of the marines and the subsequent court case.

Includes unofficial translation ‘Land Agitation in Tiree in 1886’ by Donald Meek.

2002.21.1

Audio cassette recording of 1985 BBC Reidio nan Gaidheal programme about the Balemartine bard by Donald Meek.

Professor Donald Meek talks on BBC Reidio nan Gaidheal in 1985 about the Balemartine bard, John MacLean (1827-1895), his songs and poetry including A’ Chailinn Mhaiseach Dhonn, Calum Beag, Di-moladh na Tea, Manitoba and Breacan Màiri Uisdean, the community he lived in, clearances, emigration and Land Leagues. Tha an Àrd-Ollamh Dòmhnall Meek a’ bruidhinn air Rèidio nan Gàidheal ann an 1985 mu Bhàrd Bhaile Mhartainn, Iain Mac ’Ill ’Leathain (1827-1895); na h-òrain ’s am bàrdachd aige nam measg A’ Chailinn Mhaiseach Dhonn, A’ Chaluim Bhig, Dì-Moladh na Tea, Manitoba agus Breacan Mairi Uisdein; a’ choimhearsnachd; eilthireachd; agus Tirisdich a shabaid an aghaidh nan uachdaranan.

1 7 8 9