Associated People: Sinclair, Mr Donald, Balephuil (1885 - 1975)

1 4 5 6

1997.234.1

Audio cassette of a BBC Radio programme with Dr John MacInness talking to Hugh MacLean and Donald Archie Kennedy about Donald Sinclair of Balephuil recorded in 1995.

BBC Radio programme broadcast in 1995 with Dr John MacInnes of the Scottish School of Studies talking to Hugh MacLean and Donald Archie Kennedy about the life and songs of Donald Sinclair (Dhòmhnall Chaluim Bhain) of Balephuil, with extracts of previous recordings of Domhnall Chaluim Bhain singing his own songs and talking about Captain Donald MacKinnon and the Great China Tea Race, second sight, curses and healing powers.
BBC program Rèidio air a chur a mach ann an 1995 le Dotair Iain Mac Aonghais a Sgoil Eòlais na h-Alba a bruidhinn ri Eòghann Mac ’illeathainn agus Dòmhnall Èairdsidh Mac Ualraig mu beatha agus òrain Dhòmhnaill Chaluim Bhàin a Baile Phuill, le giorradan seann clàran de Dòmhnall Chaluim Bhàin a’ seinn òrain, a’ bruidhinn mu ’n Sgiobair Dòmhnall Mac Fhionghainn agus an Reis Mhòr an Ti Shina, an dath shealladh, guidheachan agus comas leigheis.

2002.105.1

Audio cassette recording of Katina MacDonald interviewed by Maggie Campbell at Tigh a` Rudha on 23/5/2002.

Maggie Campbell talks to Katina MacDonald in May 2002 about her childhood days in Balephuil, the way of life in the 1920s, church-going and baptisms, the shops, the healing powers of Dòmhnall Chaluim Bhain, the well in Balephuil Tobair Mhoire, songs and the poet Alasdair Sinclair (Alasdair Nèill Og), thatching and cleaning methods. Tha Magaidh Chaimbeul a’ bruidhinn ri Katina Nic Dhòmhnaill ’s a’ Cheitean 2002 mu làithean a h-òige ann am Baile Phuill; an dòigh beatha ’s na 1920an; an eaglais agus na baistidhean; na bùthan; comas-leigheis Dhòmhnaill Chaluim Bhàin; Tobar Mhòire ann am Baile Phuill; òrain agus am bard Alasdair Nèill Òig; an tughadh agus dòighean glanaidh.

1 4 5 6