Associated People: MacNeill, Mr Alasdair, Balevullin (1895 - )

1998.278.1

Audio cassette recording of a BBC programme with Alasdair MacNeill interviewed by Kenneth MacQuarrie.

Kenneth MacQuarrie interviews Alasdair MacNeill of Balevullin who sings a song about the Crofters’ War, talks about his early days as a farm-hand in Ayrshire, his sea-faring days and transporting the first 3000 American soldiers to join World War I from New York to Liverpool, going to New Zealand in 1924 where he worked as a farm-hand, his experience aboard the sinking ship Ventura en route from New Zealand to America in 1931 and finally sings a song he remembers from his childhood. Tha Coinneach Mhic Guaire a’ còmhdhail ri Alasdair Mhic Nèill a Bail’ a’ Mhuilinn a tha a’ seinn òran mu Chogadh nan Croitearan agus a’ bruidhinn air mar a thòisich e air obair na fhear-oibre-fearainn ann an Àir, a làithean aig fairge agus a’ giùlain trì mìle saighdear a bha dol gun Cheud Chogadh bho New York gu Liverpool, dol don Seallainn Nuadh ann an 1924 far an robh e ag obair na fhear-oibre-fearainn a’ buain meuran nan cailleach marbh, mar a chaidh am bàta Ventura fodha air an rathad as an Seallainn Nuadh gu Ameireaga ann an 1931; tha e sin a’ seinn òran air an robh cuimhne aige bho làithean leanabais.