Associated People: MacLean, Mr William, Balinoe (1920 - 2011)

1997.232.6

Audio cassette recording of Willie MacLean, Balinoe singing his own songs.

Willie MacLean of Balinoe sings his own songs in Gaelic. A (1) An Cluin Thu Mi, (2) Is Tim Dhomh Dusgadh, (3) Gruagach Og an Fhuilt Bhan, (4) Na Cnuic `s na Glinn, (5) Bith Siubhal na `m Aonar. B (6) An Teid Thu Leam, (7) Mo Nighean Bhan, (8) Chaneil Fhios aig Duine, (9) Tha mi fo Smuairean, (5) A Mhaighean Og.