Associated People: MacLean, Mr John, Balemartine (1827 - 1895)

1998.282.1

Audio cassette recording of a ceilidh with Maggie Campbell, Neil MacLeod and Murdoch MacDonald in 1998.

Maggie Campbell and Neil MacLeod of Kilmoluaig sing several songs composed by Tiree bards and a love song; Murdoch MacDonald of Kilmoluaig talks about shepherding, harvesting, the spring work on a croft, bulk buying of groceries, sharing barrels of herrings, travelling people, first-footing, home-coming events during the Glasgow fair, barn weddings and blanket washing days.Tha Magaidh Chaimbeul agus Niall MhicLeòid a Cill Moluag a’ seinn iomadach òran air an cur ri chèile aig bàird Thirisdeach agus òran gaoil; Murchadh MhicDhòmhnaill a Cill Moluaig a’ bruidhinn mun obair cìobair, obair foghair, obair an Earraich air a’ chroit, ceannach biadh ann am meudachd, a’ roinn barraille sgadain, na ceàrdan, a’ dol a mach air oidhche na Callaine, cùisean aig àm tighinn dhachaigh re Faidhir Glaschu, bainnsean sàbhail agus làithean nigheadh na plaideachan.

2003.178.1.1

Audio cassette recordings about songs by Neil Brownlie and the Balemartine Bard

Two audio cassette recordings: (1) made by Alasdair MacArthur, Balemartine, of a radio programme featuring Jean Walker singing songs by Neil Brownlie, and about the `Balemartine Bard` John MacLean (1827-1899), (2) Jean Walker and Alasdair MacArthur singing songs by Neil Brownlie.

2003.118.1

Audio cassette of a Feis talk about two Tiree Bards by Angus MacPhail recorded by Maggie Campbell at Tiree High School on 7/7/2003.

Angus MacPhail of Ruaig talks about two 19th century Tiree bards John MacLean of Caoles (Bard Thighearna Cholla) and John MacLean of Balemartine (Am Bard Bhaile Mhartainn). Five of the bards` songs were sung: “A` Choille Gruamach” and “Oran Manitoba” sung by Angus MacPhail, “Marbh Rann do Mhrs. Nobel” sung by Donald Sinclair of Balephuil (Domhnall Chaluim Bhain), “Calum Beag” and “Hi Ho RO” sung by Mairi MacInnes of South Uist. Tha Aonghas MacPhàil, Rubhaig, a toirt seachad òraid mu dhithis bhàrd Thirisdeach – Iain Mac’Ill’Leathain a’ Chaolas, (Bàrd Thighearna Cholla), agus Iain Mac’Ill’Leathain, Baile Mhàrtainn (Bàrd Bhaile Mhàrtainn). Tha còig de na h-orain air a sheinn – le Aonghas fhèin a’ seinn A’ Choille Ghruamach, agus Oran Manitoba, agus Dòmhnall Chaluim Bàin as Na Cùiltean a’ seinn Marbh Rann do Mrs. Noble. Sheinn Mairi NicAonghais a Uibhist a Deas A’ Chaluim Bhig agus Hi Ho Ro.

2002.21.1

Audio cassette recording of 1985 BBC Reidio nan Gaidheal programme about the Balemartine bard by Donald Meek.

Professor Donald Meek talks on BBC Reidio nan Gaidheal in 1985 about the Balemartine bard, John MacLean (1827-1895), his songs and poetry including A’ Chailinn Mhaiseach Dhonn, Calum Beag, Di-moladh na Tea, Manitoba and Breacan Màiri Uisdean, the community he lived in, clearances, emigration and Land Leagues. Tha an Àrd-Ollamh Dòmhnall Meek a’ bruidhinn air Rèidio nan Gàidheal ann an 1985 mu Bhàrd Bhaile Mhartainn, Iain Mac ’Ill ’Leathain (1827-1895); na h-òrain ’s am bàrdachd aige nam measg A’ Chailinn Mhaiseach Dhonn, A’ Chaluim Bhig, Dì-Moladh na Tea, Manitoba agus Breacan Mairi Uisdein; a’ choimhearsnachd; eilthireachd; agus Tirisdich a shabaid an aghaidh nan uachdaranan.