Associated People: MacLean, Mr Hugh, Barrapol (1916 - 2002)

1999.216.1

Audio cassette recording of Hugh MacLean of Barrapol talking to Maggie Campbell in October 1999.

Hugh MacLean of Barrapol talks to Maggie Campbell in October 1999 about his boyhood and schooling at Sgoil na Mòintich, his work on the farm, a spell in the Merchant Navy and 40 years as clerk to Tain Committee, old burial places, old farming methods using horses, harvesting, changes in the weather, planting potatoes, Tiree-made shoes, storms and tornadoes, New Year festivities, whisky, the Glassary and Curtis-Stanford. Tha Iain Aonghais a’ bruidhinn ri Magaidh Chaimbeul anns an Dàmhair 1999 mu na daoine agus àiteachan ann agus mun cuairt Cill Moluaig, feum crotail airson aodach a dhath gu dearg, diofrach thobhtaichean mun cuairt Loch Bhasapol far am b’ àbhaist bradan agus bric a bhi, mac fear-uasal Dhòmhnall ’IcIllEathain a bha na fhear-brathaidh airson an Ruis, mar a fhuair ‘An Green’ ainm, na cathaidhean gainmhaiche a b’ àbhaist a bhi ann, uisge air a tharraing a tobraichean, ag obair air na croitean le eich, a’ cur coirce, neipean agus buntàta, a’ toirt sìol don mhuilinn ann an Còrnaig agus cion nan daoine far an robh iad uaireigin gu math lìonmhor.

1998.103.22

Black and white photograph of the Tiree Home Guard during WWII.

Tiree Home Guard. L-R: (front row) Donald MacIntyre, Gott; Calum Maclean, Salum; Alasdair Brown, Kilkenneth; Jock Graham; MacLaren (factor); Hugh MacArthur, Tullymet; Walter Hume, Hynish; Calum MacIntyre, Gott; Donald Archie Allan, Balephuil; (back row) Robert MacMaster, Kenovay; Hugh MacArthur, Caoles; Donald MacKechnie, Kilmoluaig; Donald MacLean, Vaul; Alasdair MacInnes, Ruaig; Hugh MacLean, Barrapol; Donald Campbell, Balemartine; Sandy Campbell, East Hynish; Neil MacDonald, Skipnish; Calum MacDonald, Mannal.

g22.jpg

1997.239.1

Audio cassette recording of Hugh MacLean, Barrapol, interviewed by Hector MacPhail in Barrapol on 13/10/1995.

Hugh MacLean (Eòghann Dhòmhnaill Eòghainn Mhòr) of Barrapol talks to Hector MacPhail in 1997 about his family’s genealogy; the Reverends MacKinnon, MacArthur, MacNiven, MacLean and MacDonald of Barrapol and Sandaig and Cameron of Kilmoluaig; sea-faring experiences, Captains Angus Lamont – composer of the song `Lag na Cruachan` – and Donald MacArthur of Milton; the family of author Alistair MacLean; John MacLean, the Balemartine bard, and bard Donald MacKechnie; pottery, stirrups found in Balevullin machair and graveyards. Tha Eòghann Dhòmhnaill Eòghainn Mhòir a Goirtean Dòmhnall a’ bruidhinn ri Eachann MhicPhàil ann an 1997 mu shloinntearachd a’ theaglaich; na ministearan MhicFhionghain, MhicArtair, MhicGhilleNaomh, MhicIllEathain agus MhicDhòmhnaill a Goirtean Dòmhnall agus Sanndaig, agus na Camshronaich a Cill Moluaig; cleachdaidhean fairge, sgiobairean Aonghas MacLaomuinn – a sgrìobh an t-òran Lag na Cruachan – agus Dòmhnall MhicArtair a Milton; teaghlach Alasdair MhicIllEathain an sgrìobhadair; Iain MacIlleathain, bàrd Bhaile Mhàrtainn, agus Dòmhnall ’IcEacharna; crèadhadaireachd agus stiorapan a chaidh fhaotainn ann am machair agus cladhan Bhaile Mhuilinn.

1997.240.1

Audio cassette recording of Alasdair Sinclair of Greenhill, Hugh MacLean of Barrapol and Hector MacPhail of Ruaig recorded by Dr John Holliday on 9/11/1995.

Angus and Hugh MacLean, Hector MacPhail, Alasdair Sinclair and Dr John Holliday ceilidh in Greenhill in November 1995 and discuss the genealogy of the MacLeans of Rossdhu, Cornaig and Middleton and the MacDonalds of Kilmoluaig, the poems of William MacPhail of Croish and of John MacDonald of Heanish, the genealogy of the MacKinnons of Odhnasgair (Orisgeal), fiddler and clarsach player Kate Orisgeal; Hector and Hugh tell sea-faring stories and Alasdair quotes numerous riddles. Tha Aonghas agus Eòghann MhicIllEathain, Eachann MhicPhàil, Alasdair Mac na Cearda agus an Dotair Iain Holliday air chèilidh ann an Grianail anns an t-Samhain 1995, a’ rannsachaidh sloinnearachd muinntir MhicIllEathain a Rossdhu, Còrnaig agus am Baile Meadhanach agus na Dòmhnallaich a Cill Moluaig, òrain Uilleam Mhic Phàil as a’ Chrois agus Iain Dòmhnallach a Hianais, sloinntearachd clann MhicFhionghain a Odhrasgair, Ceit Odhrasgair, cluicheadair fidheall agus clàrsach; tha Eachann agus Eòghann ag innse sgeulachdan fairge agus Alasdair a’ cur iomadach toimhseachan orra.

1997.241.1

Audio cassette recording of a ceilidh with Alasdair Sinclair, Greenhill.

Ceilidh with Alasdair Sinclair, Greenhill, Hugh MacLean, Barrapol and Hector MacPhail, Ruaig, including sea-going stories; sea birds for human consumption; home-cured bacon; a humorous song called `Highland Paddy`; a selection of tunes played on the chanter; the first radio sets on Tiree; the shop in Sandaig; Gaelic riddles, sayings and proverbs; the miller`s family; the MacFadyen family in Kenovay.

1997.239.2

Audio cassette recording of Hugh MacLean of Barrapol talking to John Donald MacLean in 1997.

Hugh MacLean (Eòghann Dhòmhnaill Eòghainn Mhòr) of Barrapol talks to John Donald MacLean in 1997 about shipwrecks on Tiree’s coast, a song about the Vivo composed by John Brown of Kilmoluaig, the burial ground of a shipwrecked crew at Balevullin, the healthy diet of his younger days, changes in the fishing grounds, shooting duck, geese and cormorants, eating seafood and seaweed, his school-days at Heylipol School, his interest in piping and Tiree pipers and fiddlers, the names of the cliffs caves and fishing rocks at Kennavara and his wartime experiences. Tha Eòghann Dhòmhnaill Eòghainn Mhòr a Goirtean Dòmhnall a’ bruidhinn ri Teòn Dòmhnall a’ Mhuilinn ann an 1997 mu na luing-bhriseadh air na tràighean mun cuairt Thiriodh, òran a chaidh a’ sgrìobhadh mun Vivo le Iain ’IcIllDhuinn a Cill Moluaig, an cladh aig sgioba long-bhriseadh ann am Baile Mhuilinn, am biadh fallain a fhuair e ann an làithean òige, atharrachaidhean ann àiteachan iasgaich, an t-sealgaireachd lacha, geòidh agus sgairbh, ag itheadh biadh-cladaich agus feamainn, a làithean-sgoile an Sgoil na Mòintich, a spies ann am pìobaireachd, pìobairean agus fìdhlearan Thiriodh, ainmeannan nan stùcannan, uamhan agus carraigean ann an Ceann a’ Bhara agus deuchainn an àm a’ chogaidh.

1997.234.1

Audio cassette of a BBC Radio programme with Dr John MacInness talking to Hugh MacLean and Donald Archie Kennedy about Donald Sinclair of Balephuil recorded in 1995.

BBC Radio programme broadcast in 1995 with Dr John MacInnes of the Scottish School of Studies talking to Hugh MacLean and Donald Archie Kennedy about the life and songs of Donald Sinclair (Dhòmhnall Chaluim Bhain) of Balephuil, with extracts of previous recordings of Domhnall Chaluim Bhain singing his own songs and talking about Captain Donald MacKinnon and the Great China Tea Race, second sight, curses and healing powers.
BBC program Rèidio air a chur a mach ann an 1995 le Dotair Iain Mac Aonghais a Sgoil Eòlais na h-Alba a bruidhinn ri Eòghann Mac ’illeathainn agus Dòmhnall Èairdsidh Mac Ualraig mu beatha agus òrain Dhòmhnaill Chaluim Bhàin a Baile Phuill, le giorradan seann clàran de Dòmhnall Chaluim Bhàin a’ seinn òrain, a’ bruidhinn mu ’n Sgiobair Dòmhnall Mac Fhionghainn agus an Reis Mhòr an Ti Shina, an dath shealladh, guidheachan agus comas leigheis.

1998.153.1.1

Audio cassette recording of (a) the opening ceremony at Tur Mhic Chaluim and (b) Hugh MacDonald, Kenovay recorded by Margaret MacKay of the School of Scottish Studies.

Audio recording of Side A – the opening ceremony at Tur Mhic Chaluim on 26/7/1986 with introduction by Alec MacArthur, Ronald MacDonald of Cornaigbeg talking about 19th century emigration, Neil Brownlie and Prof. Donald Meek talking about the Rev. Donald MacCallum, and Hugh Archie MacLean of Salum talking about the way forward for crofters today, Side B – The late Hugh MacDonald of Kenovay talks to Margaret MacKay of the School of Scottish Studies about his piping days.