Associated People: MacKinnon, Captain Donald, Heanish (1827 - 1867)

1 4 5 6

1997.234.1

Audio cassette of a BBC Radio programme with Dr John MacInness talking to Hugh MacLean and Donald Archie Kennedy about Donald Sinclair of Balephuil recorded in 1995.

BBC Radio programme broadcast in 1995 with Dr John MacInnes of the Scottish School of Studies talking to Hugh MacLean and Donald Archie Kennedy about the life and songs of Donald Sinclair (Dhòmhnall Chaluim Bhain) of Balephuil, with extracts of previous recordings of Domhnall Chaluim Bhain singing his own songs and talking about Captain Donald MacKinnon and the Great China Tea Race, second sight, curses and healing powers.
BBC program Rèidio air a chur a mach ann an 1995 le Dotair Iain Mac Aonghais a Sgoil Eòlais na h-Alba a bruidhinn ri Eòghann Mac ’illeathainn agus Dòmhnall Èairdsidh Mac Ualraig mu beatha agus òrain Dhòmhnaill Chaluim Bhàin a Baile Phuill, le giorradan seann clàran de Dòmhnall Chaluim Bhàin a’ seinn òrain, a’ bruidhinn mu ’n Sgiobair Dòmhnall Mac Fhionghainn agus an Reis Mhòr an Ti Shina, an dath shealladh, guidheachan agus comas leigheis.

1997.235.1

Audio cassette recording of Seumas na Croige with Alan Boyd.

Alan Boyd talks to James MacDonald (Seumas na Croige) of West Hynish about his sea-faring days and being shipwrecked in World War I, his schooldays at Balemartine School, the people of West Hynish and Bail’ Ur, their nicknames and genealogy, fishing and different types of seaweed, thatched houses, healing powers, Captain Donald MacKinnon of the Great China Tea Race, and place-names in Balephuil and West Hynish. Gàidhlig neo-mhodail: Tha Ailean Bòid a’ bruidhinn ri Seumas Mac Dhòmhnaill (Seumas na Croige) as na Cùiltean mu na làithean aige aig fairge agus mar a chaidh am bàta air an robh e air na sgeirean ’sa Cheud Chogadh, làithean sgoile ann am Baile Mhàrtainn, muinntir nan Cùiltean agus am Bail’ Ùr, a far-ainm agus an sloinneadh aca, iasgach, deifir sheòrsa feamainn, taighean tugha, comasan leigheis, an sgiobair Dòmhnall Mac Fhionghainn, fear Reis Mhòr an Ti Shina agus ainmean-aite ann am Baile Phuill agus na Cùiltean

1997.70.1.1

Photocopies of a Christmas card of the `Taeping` and `Ariel` with handwritten information and an extract from a book.

Photocopied reprodution of painting `The Great China Tea Race, 1866` by L. A. Wilcox, 1965, (2) account from an unknown publication of the Great China Tea Race of 1866 giving the captain of the `Taeping` as Captain Keay, and (3) photocopied handwritten account of the Great China Tea Race giving the master of the `Taeping` as Captain Donald MacKinnon of Heanish.

1 4 5 6