Associated People: MacClounnan, Mr David, Balephuil (1915 - 2006)

1998.303.1

Audio cassette recording of David MacClounnan talking to Dr John Holliday in December 1998.

David MacClounnan (Dàibhidh na Croige) of Balephuil talks to Dr John Holliday in December 1998 about his schooling, the start of World War II, the construction of Tiree aerodrome, his experiences in the Home Guard, listening to news of the war on the radio, the Italian POWs, the celebrations at the end of the war and various plane crashes.

1998.286.2

Audio cassette recording of David MacClounnan of Balephuil talking to John Donald MacLean in February 1998.

David MacClounnan (Dàibhidh na Croige) of Balephuil talks to John Donald MacLean (Teòn Dòmhnall a’ Mhuilinn) about fishing for cod and herring, drying fish, the fishing smacks of West Hynish, the construction of the thatched house in Bail’ Ur and their owners, old stories about fairies, the Old New Year, gathering seafood, the piper who went into the cave at Kennavara, a water diviner, place-names in East and West Hynish, the Norsemen, World War I and Skerryvore. Tha Dàibhidh na Croige a Baile Phuill a’ bruidhinn ri Teòn Dòmhnall a’ Mhuilinn mu iasgach truisg agus sgadan, tiormachadh èisg, bàtaichean èisg nan Cuiltean, na taighean-tugha a chaidh a thogail anns a’ Bhail’ Ùr agus na daoine a bu leis iad, seann naidheachdan mu shìthichean, an t-seann Bliadhna Ùr, a’ cruinneachadh biadh-cladaich, am pìobair a chaidh a steach don uaimh aig Ceann a’ Bhara, fàistinneach-uisge, ainmeannan-aite ann am Ear ’s ann Iar Haoidhnis, na Lochlannaich, a’ Cheud Chogadh agus an Sgeir Mhòr.

1998.286.1

Audio cassette recording of David MacClounnan of Balephuil talking to John Donald MacLean in June 1998.

David MacClounnan (Dàibhidh na Croige) of Balephuil talks to John Donald MacLean (Teòn Dòmhnall a’ Mhuilinn) of Crossapol about himself and Flòraidh Bhàird going home by bicycle, fishing, the caves around ‘cowrie shell beach’, the hanging island, a mermaid found at Diobadal in Hynish, Hynish pier and Skerryvore lighthouse, a well in Balephuil, beach-combing, forts, second sight, the first tractor in Tiree, a fairy woman, old funerals and funeral costs.