Associated People: MacArthur, Mr Lachie, Balemartine

2010.25.1

Photograph of Tiree Agricultural Show Committee 1971/72

Colour photograph of the Tiree Agricultural Show Committee at the show at Crossapol Farm in 1971 or 1972. L-R: Hugh Campbell, Balemartine, unknown judge, Lachie MacLean, Druimfraoich, Kenovay, Charles MacLean, Croish House, Caoles, Lachlan MacArthur (Lachie Donan), Lachie MacFarlane, Hynish, John MacFadyen, Barrapol.

n106.jpg

2001.6.1

Audio cassette recording of Lachie MacArthur of Mannal talking to Maggie Campbell in January 2001.

Lachie MacArthur of Mannal talks to Maggie Campbell in January 2001 about his work for 32 years as a lorry contractor and one year as a postman, the great benefit of the rubbish skips to the island, his late father’s accidental death by drowning in 1954, the cargo boats `Loch Ard` and `Loch Carron` and the coal puffer `Moonlight`, and fishing out of Balemartine the ‘The Bank’ for cod and flounders. Lachlann ’ic Artair a Manal a’ bruidhinn ri Magaidh Chaimbeul anns an Fhaoilteach 2001 mun obair aige na fear-cùmhnantachaidh airson dha dheug air fhichead bliadhna agus aon bhliadhna na phòsta, am feum mòr a tha na sgudail a’ deànamh air an eilean, athair nach maireann a bha ann an tubaist-bàthaidh ann an 1954, bàtaichean-luchdaich An Loch Ard agus An Loch Carron agus am bàta-guail Moonlight, agus am banca iasgaich airson trosg agus leòbagan.