Associated People: Kennedy, Mr Donald Iain, Balephuil

2000.37.26

Colour photograph of a Tiree regatta in the 1980s.

The `Isabella` skippered by Donald MacIntyre of Gott with Lachie MacFarlane of Hynish and Donald Iain Kennedy of Balephuil coming in to Scarinish harbour during a Tiree regatta in the 1980s.

j81.jpg

2000.200.1

Audio cassette recording of Donald Iain Kennedy, Balephuil talking to Maggie Campbell in 2000.

Donald Iain Kennedy of Balephuil talks to Maggie Campbell in 2000 about the people he remembers in Balephuil, the shop, fishing and the skill of the local people, the places he would fish from, the weather, second sight, healing powers, the ministers in Balephuil, a fatal accident, the local poets and the songs they wrote, shebeens, teachers and school, and tells stories about the old people. Tha Dòmhnall Iain ’Ic Ualraig a Baile Phuill a’ bruidhinn ri Magaidh Chaimbeul ann an 2000 mu na daoine aig am bheil cuimhne aige a bha ann am Baile Phuill, am bùth, iasgach agus sgil nan daoine-ionadail, na carraigean far am biodh e ag iasgach, an tide, an dà shealladh, comas leighis, ministearan Bhaile Phuill, tubaist-bhàs mhòr, na bàird ionadail agus na h-òrain a sgrìobh iad, ‘shebeens’, tidsearan agus sgoil; tha e ag innse naidheachdan mu na seann daoine.